Historie - fra 50 års jubilæumsskriftet i 1988.....
af Louis Timmermann (tidligere formand, kasserer, sekretær)


Da der ikke findes protokol før 1950, er beretningen om de første 12 år blevet til på grundlag af avisreferater og samtaler med nogle af de gamle medlemmer, bl.a. Olga Christiansen, Flemming Ehlers og Laurits Ander­sen. Det hele begyndte med, at nogle unge mennesker i Vejen havde hørt, at der var noget, der hed badminton, og at det var en dejlig sport. Disse mennesker indkaldte til et orienterende møde på Hansens Hotel den 6. oktober 1938.

På dette møde redegjorde doktor Heuch for badmintonspillets gode indflydelse på det menneskelige legeme. "Det fjerner overflødig fedme og styrker de overlæssede organer", udtalte han blandt andet. Man talte så om at starte en klub og evt. bygge en hal til for­målet. Til at undersøge dette blev der nedsat et udvalg bestående af dr. Heuch, isenkræmmer Kasten, kæmner Sløk, Peter Petersen og redaktør Østergaard.

For at konstatere om der virkelig var interesse for sporten fik dette udvalg arrangeret en badmintonopvisning på hotellet, hvor spillere fra Kolding Badmintonklub lovede at vise, hvordan badminton kunne spilles. Det blev en overvældende succes, idet der kom over 250 tilskuere (gratis adgang), og så fik man jo rigtig "blod på ketscheren", hvilket resulterede i, at der blev indkaldt til stiftende generalforsamling den 28. oktober 1938.

På den stiftende generalforsamling blev man enige om, at prisen for at spille var: et indskud på kr. 5,00 og et må­nedligt kontingent på kr. 2,00 for senior og kr. 1,50 for junior - og højst 2 timer ugentlig pr. medlem!! Den første bestyrelse så således ud: A. Sløk, for­mand, N. A. Jørgensen, kasserer, Fr. Kasten, N. Sørensen og P. Petersen.

Badmintonspillet startede den 9. november i teatersalen på Hansens Hotel, men det var ikke særlig ideelt, da der ikke var for højt til loftet og desuden måtte badminton vige, når hotellet selv skulle bruge salen. Men i 1939 kom der en frelsende engel i form af direktøren for Alfa, O. Vang Lauridsen, som tilbød at ændre den gamle cikorie fabrik, så der kunne spilles badminton her. Dette selvfølgelig mod at betale leje af "salen". Det tog VBK med glæde imod, for efter en omlavning var denne "hal" ideel til formålet, selvom der kun var een bane, så var der dog 2 omklædningsrum og bruserum! Lidt ekstra besvær blev der, da krigen kom i 1940, for da måtte man til at kravle op under loftet, for at mørklægge ovenlysene! Senere måtte man en overgang helt stoppe med at spille, men efter krigen startede man op igen, og så spillede man her indtil Vejenhallen blev indviet i 1953.

I de 50 år VBK har eksisteret, har der været mange formænd. Som nævnt var den første A. Sløk. Senere G. Thams, og efter ham ??? Sidst i 40'eme blev E. Christiansen valgt og han "regerede" til 1955, hvilket så vidt vides indtil da var den længste periode. Derefter ser listen således ud: 1955-56: Svend Bork, 1956-59: Herluf Pisker, 1959-62: Verner Thams, 1962-63: Louis Timmermann, 1963-65: Poul Larsen, 1965-66: Steen Bojsen, 1966-73: Poul Andersen, 1973-76: Leif Billing, 1976-80: Niels Dall, 1980-86: Kaj Olsen, 1986-?: Helle Olsen, som den første kvindelige formand, men måske ikke den sidste??

Den protokol, der bruges i dag (dvs. i 1988), startede i september 1950 som følger: Ved generalforsamlingen 6. september 1950 genvalgtes A. Hauschildt, E. Christiansen (formand), H. Pisker og H. Pagh (kasserer). Fru Vestergaard afgik (bortrejst) og Arne Schmidt indvalgtes i bestyrelsen (sekretær). Til spille udvalget genvalgtes H. Fisker og A. Hauschildt. Kr. Thusing indvalgtes i stedet for E. Bøttker (bortrejst). Det blev vedtaget at rykke gene­ralforsamlingen således, at den finder sted i januar. Endvidere blev det vedtaget at forsøge at opnå gratis lys og vand ved henvendelse til kommunen, (A. Schmidt, sekretær).

Næste side i protokollen: 26. oktober 1953: I anledning af at Vejenhallen antagelig er klar til indvielse den 1. december holdtes i aftes på Hansens Hotel bestyrelsesmøde, det første siden 6. september 1950! Og senere  meddelte formanden endelig, at han ville forsøge at få et par kapaciteter til at give opvisning på indvielsesdagen. Vejenhallen blev i øvrigt indviet den 22. november 1953 under stor festivitas, men UDEN badmintonkapaciteter! Fra denne dato flyttede VBK så sine aktiviteter til Vejenhallen, som er virkelig god til badminton, og man startede med 2 aftener og 2 eftermiddage om ugen til følgende priser: halleje om dagen kr. 1,50 i timen og om aftenen kr. 10,00 pr. time. For spilleme kom det til at koste kr. 3,00 i indskud og kr. 6,00 pr. måned og halv pris for juniores. Men så har alle spillere også ret til varmt bad bagefter!

I 1954 blev VBK tilmeldt Sydjysk Badminton Distrikt og dermed DBF, for at kunne være med i de forskellige turneringer. I 1956 blev prisen for en seniorsæson hævet til 56,00 kr. fordi timelejen blev forhøjet til kr. 12,00! At VBK var ligesom lidt mere "familiær" end i dag fremgår af, at man hvert år kunne samle de fleste medlemmer til en gevaldig klubfest med festlig pyntet sal (bestyrelsen), spisning og dans bagefter. Det hele til en moderat pris, hvilket fremgår af disse priser for en klubfest i 1959: Entre kr. 3,00, kro anretning kr. 6,00, 4 mands orkester kr. 160,00!

Så når man frem til jubilæumsåret 1963. Referat fra bestyrelsesmøde 6. marts 1963 slutter således: Man diskuterede også formen for festligholdel­sen af 25-års jubilæet, og det blev overladt formanden at undersøge, om det var muligt at arrangere en åben turnering med deltagelse af de "store kano­ner", bl.a. Erland Kops og Finn Kobberø. Det lykkedes ikke at få disse kanoner til Vejen, men man fik dog fat i nogle af de kendte navne, hvilket fremgår af følgende referat: 25 års jubilæet den 27. oktober 1963 startede med reception på Hansens Hotel kl. 10,00. Her deltog bl.a. repræsentanter for Vejen Kommune, Vejenhallen, diverse naboklubber m.fl. Kl. 11,45 ankom de udenbys spillere med tog, fra Ålborg Anni og Carsten Morild og Finn Nielsen, fra København Ulla Rasmussen, Annie Flindt og Jørgen Ha­gemann samt fra Kolding Inger Kjærgaard. Flere af disse spillere var i mange år på toppen i dansk badminton.

Stævnet begyndte kl. 14,00, og man havde regnet med mange tilskuere til dette topstævne og den lave entre på kr. 3,00, men ak og ve, der kom kun ca. 100, som til gengæld fik blændende badminton at se. Men hvor er det sørgeligt, at ikke flere af klubbens egne spillere er interesserede i at se og lære noget nyt! Stævnet gav et underskud på ca. 1500 kr., men det blev en dejlig dag for VBK, bestyrelsen og de få virkelig interesserede der mødte op. Referat slut!!

For at bøde på underskuddet fik VBK i januar 64 lov til at sælge 2000 lodsedIer på lokalt plan, og det gav et pænt overskud på ca. 1200 kr. (hoved­gevinsten var køb hos Vejens handlende for 300 kr.).

Et par pluk fra protokollen 1965: 27. marts: Firkantturneringen sluttede med spisning og dans på Gæstgivergården (Esbjerg BK havde dog selv medbragt madpakke og sodavand, som blev fortæret i Vejenhallen) og om klubfesten 3. april: Salen var festlig pyntet, ordnet af bestyrelsen om efter­middagen. Efter spisningen gik man til bal i tilstødende lokale. Stemningen var høj og jeg tror alle morede sig, selvom en del havde taget konen med! Og fra generalforsamlingen i oktober 1965: Igen i år var tilslutningen meget lille (135 medlemmer), foruden bestyrelse minus formanden, som var rejst fra byen, var 6 medlemmer mødt op. Hvis der ikke til næste år vises mere interesse må klubbens virke stoppes! Heldigvis gik det ikke så galt. Næste år mødte 15 op foruden bestyrelsen, så VBK kunne fortsætte sit virke til gavn for de mange, både unge og ældre, der elsker legen med den lille fjerbold.

Det er dog ikke den eneste gang, der har været mørke skyer på VBKs himmel. Fra et bestyrelsesmøde 3. oktober 1973: Bestyrelsens målsætning er: l) Højne kvaliteten af VBK’s badminton på turneringsplan. 2) Fremelske VBKs klubånd. 3) Viderebringe badminton ånden til ungdommen. 4)Udvikle ungdommens evner og talenter! Det var ret så høje mål man satte sig her - hvor mange af dem blev indfriet?? Formentlig af sparegrunde blev VBK i 1975 udmeldt af DBF, og i stedet tilmeldt turneringer under RAGU, og på årets generalforsamling beklagede formanden, Leif Billing, den ringe interesse fra medlemmernes side. Fremtidige arrangementer vil kun blive lavet på medlemmernes initiativ, udtalte han! Ligeledes beklagede han de store restancer, som nu ville overgå til inkasso (over 3000 kr.).

Heldigvis blev både interesse og økonomi bedre med tiden, f.eks. havde VBK i 1985 en omsætning på 140.000 kr. og en statusforbedring på 40.000 kr. Det store overskud skyldtes dog tildels, at tilskud fra Vejenordningen var indgået for 2 år indenfor samme regnskabsår.

Men der var også en pæn medlemsfremgang, idet der i sæsonen 1985-86 var 389 medlemmer i alt og sidste år, altså 1987, var medlemstallet på 317. Omsætningen var på 116.000 kr . Prisen for en bane i en vintersæson er i dag kr. 850,00 for senior og kr. 400,00 for junior, så det er unægtelig andre tal, der arbejdes med i dag end de første tal, der foreligger på tryk! Men med hensyn til medlemmernes interesse for den organisatoriske del af VBKs virke står det stadig sløjt til. Det kniber næsten ved hver generalforsamling at få valgt en hel bestyrelse, dvs. 5-7 ud af 300!! Men lad os håbe, at det fremover vil lykkes bedre, således at VBK også til sin tid kan fejre 100 års jubilæum!!

Ja, det var altså VBKs historie i store træk. Hvis nogle synes, at det ikke er udførligt nok, må de undskylde, men så skulle hele protokollen have været aftrykt, og det ligger lidt tungt, da den er på over 200 tætskrevne sider. Men jeg håber, at de fleste synes, det har været umagen værd at læse jubilæums­skriftet.

Vejen Badmintonklub takker Louis for jubilæumsskriftet

Vejen Badmintonklub | Fuglesangsalle 10, 6600 Vejen