Sådan begyndte det i Danmark - Skovshoved.

Af John ldorn (fra Samvirke - April 1994)

Badminton var kendt i Danmark før 1925, da det for alvor blev taget op og organiseret i Skovshoved Idrætsforening. Det blev spillet på nogle danske godser i 1917, og en københavnsk boldklub har ligeledes haft det på programmet, men Skovshoved Idrætsforening udførte pionerarbejdet. Først i 1920'erne købte Skovshoved Idrætsforening (SIF) en træbygning, der stod på AB's baneanlæg og som blev benyttet af Statens Gymnastikinstitut.

Skovshoved Idrætsforenings daværende formand, Magne Kjems:

l bygningen var der en god gymnastiksal, omklædningsrum og undervisningslokaler. Huset blev flyttet til Skovshoved, men på grund af økonomiske vanskeligheder trak det ud med fuldførelsen, så først i 1924 kunne huset rigtig tages i brug. Samtidig med fuldførelsen havde vi anlagt tennisbaner, så foreningen nu bestod af afdelinger for fodbold, hockey, tennis og gymnastik.

Vi havde god brug for lokalerne, men gymnastiksalen var kun optaget få timer om ugen, og de medlemmer, der ikke deltog i gymnastikken, fik ingen motion om vinteren og havde kun forbindelse med foreningen, når gymnastiksalen brugtes til fest. Vi savnede en sport, der kunne dyrkes i en gymnastiksal!

Magne Kjems vidste, at der i England blev dyrket et tennislignende spil, som vist kunne dyrkes i salen, og med hjælp af direktør I. Lerche blev det oplyst at spillet hed badminton. En kendt tennisspiller, F. Nexøe-Larsen, havde spillet badminton i haven i sommeren 1925 sammen med Poul Schrader, Svend Olsen og Hecht johansen. De fire kom til at demonstrere spillet i SIF gymnastiksal: Vi satte os straks i forbindelse med hr. Nexøe-Larsen, der beredvilligt lovede at komme til SIF og demonstrere spillet og dertil medbringe stolper, net, ketsjere, bolde og tre herrer, der havde spillet spillet med ham om sommeren. Da de fire herrer havde spillet, fik SIF's medlemmerne lov at prøve, og spillet vakte straks stor begejstring. Nexøe-Larsen tilbød, at vi kunne låne alle grejerne, indtil vi selv kunne få anskaffet et spil, hvilket blev vedtaget på næste hovedbestyrelsesmøde, hvor de (også blev bestemt at give medlemmer fra alle afdelinger ret til at tegne sig for en time i double om ugen for et ekstrakontingent af 3 kr. pr. måned. SIF havde planlagt at arrangere opvisning både eftermiddag og aften. Eftermiddags-opvisningen trak kun ganske fa tilskuere, men om aftenen var et halvt hundrede kommet for at se på det nye spil. De fire spillere fra opvisningen meldte imidlertid pludselig fra, og fire SIF'ere, der havde overværet spillet første gang samme dag og prøvet det måtte gribe til ketsjere og bold for at klare situationen. Til alt held havde de som aktive tennis-spillere haft ketsjere i hånden før. Det var brødrene Aksel og Hans Hansen, der senere kom til at betyde meget i dansk badminton samt Frode Larsen og M.K. Thormin, der på denne måde hurtigt blev ”kastet ind” i spillet.

25 indmeldelser kom samme aften, og 10. september 1925 blev der oprettet en badmintonafdeling i SIF med Poul Schrader som første formand. De øvrige i badmintonledelsen var Hans Hansen, Aksel Hansen og Sejlidt Raaskou. De fire dannede et hold, der blev læremestre for de nye spillere, ikke blot i Skovshoved, men landet over. Magne Kjems: -At det blev SIF, der indførte badminton som klubsport i Danmark, var måske nogetaf en tilfældighed. Badminton var nok kommet til Danmark alligevel, men at badminton fik en så stor og hurtig udbredelse skyldes den energi, hvormed vi straks tog fat på at agitere for badminton. Vi skrev artikler i bladene og påpegede, at badminton var den ideelle ”vintersport”, navnlig i et land som Danmark med de mange gymnastiksale og forsamlingshuse. Vi fik forespørgsler fra alle egne af landet, sendte spilleregler og tilbød demonstration. Når det i begyndelsen kneb med at få badminton anerkendt som sport, skyldtes det i nogen grad fjerbolden. Når vi i sportskredse agiterede for badminton, hørte vi tit: ”Nååå, fjerbold, det kender vi godt, det leger børnene i haven”. Da der holdtes en sportsudstilling i lndustriforeningens lokaler, anmodede vi om tilladelse til at komme med, men fik ikke tilladelsen før general Castenschiold personlig var taget til Skovshoved og havde set mig spille med et i hast sammenskrabet hold

Da fabrikschef Clausen blev formand for SIF's badmintonafdeling, følte han, at både for teknikkens og prestigens skyld måtte vi se at få et engelsk team til Danmark, og det lykkedes ham at få arrangeret besøget af »The Strollers« med major J.D.M. McCallum. Nye medlemmer strømmede til, det var umuligt at skaffe plads, og da automobilhandler V.G. Friis blev formand for SIF's badmintonafdeling, tog han med energi fat på at få bygget en badmintonhal. Vi kørte rundt og så på haller på bryggerier, jernbanestationer m.m., forhandlede med entreprenører, og resultatet blev hallen i Skovshoved.

SIFs hal stod færdig i november 1932, konstrueret, så den endnu er fuldt anvendelig til turneringsbadminton. l 1928 var SIF ikke længere alene. Københavns Badminton Klub blev stiftet og Gentofte Badminton Klub fulgte - som den tredje af »de store«. GBK kom også først med en hal - på Maltegårdsvej. Det var i oktober 1932. C. Clausen kom i forbindelse med »Strollers« og J.D.M. McCallum ved at sætte en annonce i »The Badminton Gazette«. Han havde forinden forgæves ved besøg i England forsøgt at få nogle engelske spillere til Danmark. J.D.M. McCallum, der i øvrigt senere blev præsident for det internationale badminton-forbund, reagerede på opfordringen og ville for egen regning komme til Danmark med sit hold af irske spillere.
 

Skovshoved Badminton | Krøyersvej 5 A , 2930 Klampenborg | +45 39 45 01 80 | skovser@skovser.dk