Love og regler

Badminton Fyn's love
Stiftet 31. januar 1935 
§ 1. Navn, område og adresse.
Kredsens navn er Badminton Fyn, og dens område er det gamle Fyns Amt.
Kredsens adresse er formandens.

§ 2. Indordning i forbund.
Badminton Fyn er medlem af BADMINTON DANMARK (BD) under DANMARKS IDRÆTSFORBUND(DIF) BADMINTON WORLD FEDERATION (BWF).
Alle medlemmer under Badminton Fyn er underkastet de love og bestemmelser, som de nævnte forbund måtte fastsætte.
Klubberne er forpligtet til på deres officielle dokumenter (programmer,propositioner, anmeldelsesblanketter m.v.) at anføre, at de er medlem af Badminton Fyn under BD og DIF.

§ 3. Formål.
Badminton Fyn's formål er at samle alle badminton spillende foreninger(klubber), der har hjemsted i Fyns Amt, og som overordnet faglig og administrativ myndighed at varetage deres interesser til fremme af badmintonspillet.

§ 4. Medlemskab.
a. Optagelse og indmeldelse.
Som medlem af Badminton Fyn kan optages enhver badminton spillende klub, forudsat klubbens love kan godkendes af Badminton Fyn's bestyrelse. Kredsens bestyrelse afgør alene, om optagelse kan finde sted.

b. Indmeldelse.
Enhver klub, der ønsker optagelse, må indsende skriftlig begæring herom til kredsbestyrelsen. Begæringen skal være bilagt 3 eksemplarer af klubbens love; oplysning om formandens navn, nøjagtige postadresse, E-mail adresse samt telefonnummer og oplyse om antallet af medlemmer. Indmeldelse kan ske på et hvilket som helst tidspunkt af året, men regnes fra begyndelsen af det kalenderår, i hvilket indmeldelsen finder sted.
Angående kontingentbetaling se § 6.

c. Udmeldelse.
En klubs udmeldelse af Badminton Fyn skal ske med minimum 3 måneders varsel til 30. juni. Klubben betaler fuldt kontingent for den sæson (1. juli-30.juni), som udmeldelsen foregår i. 
Sker udmeldelsen efter 1. april skal klubben betale kontingent for hele den efterfølgende sæson.
Andre økonomiske mellemværende mellem den udtrædende klub og Badminton Fyn skal ligeledes være afviklet inden udmeldelsen er gyldig.

§ 5. Forretningsgang.
Enhver sag, der efter sin art skal behandles eller ønskes behandlet af Badminton Fyn eller et over Badminton Fyn stående forbund (amatør- og ordensudvalg) m.fl. jfr. § 7, skal fremsendes gennem det nærmeste højere led, altså for klubmedlemmers vedkommende gennem den pågældende klub til Badminton Fyn
Sager, der af klubmedlemmer ønskes behandlet af kredsen eller højere instans,skal af vedkommende klub fremsendes uden unødig forsinkelse, ledsaget af de udtalelser med tilhørende bilag, hvortil måtte give anledning.

§ 6. Kontingent og abonnementsafgift.
Klubberne skal betale et årligt kontingent til Badminton Danmark (BD). Kontingentet fastsættes på BD`s repræsentantskabsmøde jf. Reglement for medlemskab af BD. Klubbernes kontingent fordeles mellem forbund og kreds 
efter den af forbundets repræsentantskabsmødes vedtagne fordelingsnøgle, jf. bilag A til Reglement for medlemskab af BD. Enhver klub skal hvert år – senest på den i skemaet angivne dato- tilbagesende i nøjagtig udfyldt stand et fra DIF kommende statistik skema, der udfyldes efter den metode DIF har fastsat.
På basis af det opgjorte medlemstal foretages såvel kontingentberegningen samt fastsættelse af de obligatoriske abonnementsafgifter. Klubberne skal afregne med forbundet til de udsendte terminer (for nuværende i marts/april måned)
Passive medlemmer, hvorved forstås sådanne, der alene er medlemmer af en klub for at støtte denne økonomisk, er kontingentfri til BD. Sådanne passive medlemmer kan ikke indvælges i Badminton Fyns eller BD`s bestyrelse.

§ 7. Badminton Fyn's opgaver.
Som overordnet faglig og administrativ myndighed inden for badmintonidrætten i Badminton Fyn's område har Badminton Fyn følgende opgaver: 
at virke for samarbejde i såvel idrætslig som administrativ henseende mellem Badminton Fyns medlemmer, 
at repræsentere og i almindelighed varetage sine medlemmers interesser, 
at medvirke til samarbejde med landets øvrige kredse og disses klubber, 
at overvåge amatør reglernes overholdelse, 
at være fællesorgan gennem BD for sine medlemmer over for offentlige institutioner og udenlandske hovedorganisationer, til hvilke henvendelse derfor kun må ske gennem Badminton Fyn, jfr. den i § 5 fastsatte forretningsgang,
at forvalte de af BD til rådighed for Badminton Fyn stillede midler,
at overvåge overholdelsen af BD's spilleregler m.v.,
at arrangere turneringer, herunder holdturneringer,
at afvikle turnering om Badminton Fyn's mesterskaber
at holde instruktør- og dommerkurser,
at søge arrangeret internationale kampe til fremme af interessen for badminton, 
at varetage fornøden bekendtgørelse af de af BD fastsatte love og trufne bestemmelser, 
at medvirke ved oprettelse af nye klubber og være behjælpelig gennem udsendelse af instruktører m.v., 
at træffe afgørelser i sager mellem medlemmerne indbyrdes eller vedstridigheder i forbindelse med turneringer, 
at arrangere fællestræning for udvalgte spillere, der anses som emner tiludtagelse med henblik på at repræsentere Badminton Fyn. 
at udsende spillere til stævner og turneringer efter retningslinier afstukket af bestyrelsen.
De i paragraffen nævnte opgaver og aktiviteter igangsættes og afholdes underskyldig hensyntagen til det økonomiske og sportslige aspekt efter bestyrelsens skøn.

§ 8. Spilleregler.
Som spilleregler for alle medlemmer under BD gælder de af Badminton World Federation til enhver tid fastsatte.
De forandringer, som måtte ske i spillereglerne samt det tidspunkt, fra hvilket de træder i kraft, skal af BD's bestyrelse meddeles kredsene til viderebekendtgørelse.

§ 9. Samvirke med klubber m.v. uden for BD og deltagelse i særlige stævner
- uden forud indhentet tilladelse fra Badminton Fyn er følgende ikke tilladt.- 
Klubmedlemmers deltagelse i udenlandske stævner og i kampe mod udenlandske badmintonspillere. 
Klubbers deltagelse i kampe, stævner, turneringer eller lignende arrangementer,der afvikles af eller med deltagelse af sammenslutninger, der står uden for BD.
Klubbers og disses medlemmers deltagelse i velgørenhedskampe eller andre kampe, hvis indtægt ikke tilfalder BD eller en under BD stående kreds eller klub. 
Badmintonafdelinger (-klubber eller -foreninger), der hører til en idrætsorganisation med flersidig idrætsudøvelse, f.eks. DGI og Dansk Firmaidræts forbund, og som uden at opgive tilhørsforholdet til det oprindelige forbund ("moderforbund") - ønsker at være tilsluttet Badminton Danmark og dermed Badminton World Federation, kan optages som medlemmer af Badminton Fyn på lige vilkår med Badminton Fyn's øvrige klubber. Klubber med et sådant legalt medlemskab af to forbund kan - uden at ansøge om tilladelse hertil -deltage i "moderforbundets" danske badmintonarrangementer, hvorimod de pågældende klubber og disses medlemmer med hensyn til deltagelse i udenlandske badmintonstævner eller i kampe mod udenlandske badmintonspillere falder indunder de for Badminton Fyn's øvrige klubber gældende regler.
Overtrædelse af de i denne paragraf indeholdte bestemmelser kan medføre udelukkelse, og de skal i alle forekommende tilfælde for klubbers og klubmedlemmers vedkommende indberettes til Badminton Fyn

§ 10. Bistand for kreds og forbund.
Klubberne og disses medlemmer er forpligtet til at yde såvel BD som Badminton Fyn og disse myndigheders organer enhver bistand og give alle de oplysninger,der måtte forlanges til varetagelse af henholdsvis BD's og Badminton Fyn's opgaver, herunder besvare skriftlige henvendelser inden for den i den pågældende skrivelse fastsatte frist.

§ 11 Love og bestemmelser.
Badminton Fyn's love og reglementer m.v. samt BD's love og reglementer m.v.gælder umiddelbart for Badminton Fyn's klubber og deres medlemmer. Klubberne skal følge de af Badminton Fyn og BD til enhver tid givne vejledninger for badmintonturneringer, for oprettelse af love for nye klubber, for instruktører i badminton og for dommere m.v.
Klubbernes love og ændringer af disse skal indsendes til Badminton Fyn's bestyrelse til godkendelse.
Efter at godkendelse af klubbens love (ændringer af disse) er opnået,fremsendes de i 3 eksemplarer til Badminton Fyn's bestyrelse.

§ 12 Tvivlsspørgsmål samt anker over kendelser.
Klubberne kan indanke tvivlsspørgsmål for Badminton Fyn's bestyrelse, som i øvrigt selv kan forlange sig forelagt sager om forseelser begået af klubberne eller disses medlemmer, ligesom Badminton Fyn's bestyrelse kan forlange, at klubberne skal skride ind mod forseelser begået inden for deres område.
Badminton Fyn's kendelser om spillereglers forståelse eller om udelukkelse af klubber eller klubmedlemmer kan, jfr. § 5, indankes for BD's forretningsudvalg.
Forretningsudvalgets afgørelse kan - for så vidt det ikke angår spillereglers forståelse - inden 14 dage efter, den er meddelt vedkommende, indankes for BD's amatør- og ordensudvalg under iagttagelse af den i § 5 fastsatte forretningsgang.

§ 13 Åbne turneringer.
Ved åbne turneringer forstås sådanne i hvilke deltagelse står åben for ethvert medlem af en under BD stående klub. Åbne turneringer må ikke afvikles uden forud indhentet bemyndigelse fra BD's bestyrelse, eller uden at denne har godkendt turneringens propositioner.
Nærmere bestemmelser for sådanne turneringer er fastlagt af BD under"Bestemmelser for ledelse af badmintonturneringer.

§ 14 Sæson og sæsonprogram.
BD's badmintonsæson strækker sig normalt fra den 1. september til den 30.april, inden for hvilket tidsrum de arrangementer, der skal optages i forbundets program, så vidt muligt skal finde sted. Badminton Fyn's sæsonregnes fra 1. september til 30. april, inden for hvilken periode BADMINTON FYN afvikler sine turneringer m.v.
De forannævnte sæsonbegrænsninger er ikke gældende internt for klubberne.

§ 15 Badminton Fyn's repræsentantskab, sammensætning, valg og virksomhed.
Repræsentantskabet består af: 
Badminton Fyn' 's bestyrelse, jfr. § 17.
Repræsentanter for klubberne (hver klub har ret til 2 klubstemmer samt 1repræsentant for hver påbegyndt antal af 50 aktive medlemmer, beregnet efter sidst indsendte statistiske skema). 
Klubberne vælger selv deres repræsentanter, der skal være medlemmer af vedkommende klub og fyldt 18 år på mødedagen. Ingen kan repræsentere mere end én klub.
Repræsentantskabet vælger Badminton Fyns bestyrelse.
Badminton Fyns revisor, jfr. § 17 c, suppleanter, æres- og hædersmedlemmer og inviterede gæster har taleret, men ikke stemmeret ved Badminton Fyn's repræsentantskabsmøde.

§ 16 Repræsentantskabsmøder:
a. Ordinært repræsentantskabsmøde. 
Mødet holdes hvert år inden udgangen af april måned.
Mødet holdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Endvidere fastsætter bestyrelsen mødestedet.
Bekendtgørelsen fra bestyrelsen om mødet skal med mindst 4 ugers varsel gives klubberne til viderebekendtgørelse for disses repræsentanter samt til alle øvrige, der i henhold til § 15 har ret til at deltage.
Bekendtgørelsen skal indeholde følgende foreløbige dagsorden: 
Godkendelse af stemmeberettigede klubrepræsentanter samt konstatering af, hvem der i øvrigt deltager i mødet med eller uden stemmeret. 
Uddeling af pokaler. 
Valg af dirigent. 
Badminton Fyns beretninger forelægges til godkendelse enkeltvis. 
Regnskab: 
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
Det løbende regnskab forelægges til orientering. 
Den kommende sæsons budget forelægges til orientering. 
Behandling af indkomne forslag (herunder også eventuelle indkomne forslag til lovændringer). 
Valg af bestyrelse jfr. § 17: 
Valg af formand - på valg hvert år 
Valg af bestyrelsesmedlemmer (navne på de afgående medlemmer skal anføres). Valg af 2 revisorer. 
Valg af 1 revisorsuppleant. 
Eventuelt. 
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, indsendes til Badminton Fyn's formand senest 3 uger før mødet. Sådanne rettidigt modtagne forslag indføres da på en endelig dagsorden, som udsendes 8 dage før repræsentantskabsmødet til klubberne og de øvrige mødeberettigede. Til brug ved godkendelse af de stemmeberettigede klubrepræsentanter opgives ved mødets begyndelse den enkelte klubs stemmetal. Såfremt klubbernes formænd ikke er blandt klubrepræsentanterne, skal der foreligge en af formanden underskrevet fuldmagt.
Efter en af Badminton Fyn udfærdiget fortegnelse konstateres det, hvilke medlemmer af bestyrelsen, der med stemmeret deltager i mødet personligt eller ved fuldmagt. Endvidere konstateres det, hvem der deltager i mødet uden stemmeret.
Formanden leder behandlingen af dagsordenens to første punkter, nemlig:Godkendelse af repræsentanter m.fl. og valg af dirigent.
Dirigenten vælges af repræsentantskabet, og valgbar som dirigent er ethvert medlem af en under Badminton Fyn stående klub. Dirigenten skal på mødedagen være fyldt 18 år og ikke have sæde i Badminton Fyns bestyrelse eller udvalg.
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåden. Dog skal han lade foretage skriftlig (hemmelig) afstemning,såfremt ønske herom fremsattes af bestyrelsen eller mindst 10 tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Ved personvalg skal der altid foretages skriftlig(hemmelig) afstemning, hvis der er foreslået flere personer, end der skalvælges.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
Beslutninger tages på repræsentantskabsmødet ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræves der to tredjedeles majoritet for vedtagelse af love og Ændringer af disse samt for beslutning om Badminton Fyn's opløsning, jfr. § 24. Opstår derved afstemning i sager, der ikke kræver vedtagelse med to tredjedeles majoritet, stemmelighed, bortfalder forslaget. Ved personvalg, hvor der forekommer stemmelighed, foretages omvalg mellem de personer, der har samme højeste stemmetal.
Stemmeret har klubrepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer kan dog ikke tillige møde som klubrepræsentanter med stemmeret. Stemmeret kan kun udøves, når kontingent er betalt. Stemmeretten udøves personligt. Dog kan en repræsentant for en klub stemme også for fraværende repræsentanter for samme klub. Medlemmer af bestyrelsen kan give et andet bestyrelsesmedlem fuldmagt til at stemme for sig.
Over repræsentantskabets forhandlinger føres en protokol, der underskrives af formanden, dirigenten og referenten.

b. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan holdes, når Badminton Fyn's bestyrelse finder det påkrævet.
Mødet skal holdes, når mindst en fjerdedel Badminton Fyn's stemmeberettigede klubber fremsætter motiveret skriftlig begæring herom.
En sådan begæring skal for at kunne betragtes som gyldig fremsat: 
Fremsendes i originaleksemplar i anbefalet brev til Badminton Fyn's formand. 
Angive de punkter, der ønskes behandlet på mødet. 
Oplyse navnene på de klubber, der begærer mødet afholdt. 
Være forsynet med egenhændig underskrift af formanden for hver af klubberne. (Ved formandens eventuelle forfald underskrives af den pågældende klubs næstformand eller sekretær). 
Under hensyn til klubbernes ønsker fastsætter Badminton Fyn's bestyrelse gældende dagsorden, der kan suppleres med de punkter, bestyrelsen finder påkrævede eller ønskelige.
Kun de på dagsordenen opførte sager kan behandles.
Mødet skal holdes senest 6 uger efter gyldig begæring er modtaget at Badminton Fyn's formand. Indvarsling til mødet skal ske med mindst 4 ugers varsel, og i øvrigt gælder de for det ordinære repræsentantskabsmøde givne bestemmelser med hensyn til mødets ledelse, afstemning m.v.

§ 17 Bestyrelsen.
a. Valg og sammensætning.
Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet og består af minimum 3 medlemmer (1 formand, 1 økonomiansvarlig og 1 aktivitetsansvarlig)
Alle medlemmer af bestyrelsen skal på den dag, de vælges, være fyldt 18 år og være medlem af en under Badminton Fyn stående klub.
Bestyrelsens medlemmer vælges alle for 2 år ad gangen. Formanden er på valg hvert år, og med henblik på så vidt mulig at sikre kontinuitet i Badminton Fyns virksomhed bestemmes, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår hhv. lige og ulige år. Genvalg kan for alles vedkommende finde sted.

Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.
b. Virksomhed.
Bestyrelsen leder Badminton Fyn med ansvar over for repræsentantskabet.
Den er ansvarlig for anvendelse af Badminton Fyns midler, over hvilke bestyrelsen disponerer til løsning af Badminton Fyns opgaver, jfr. § 7. Bestyrelsen kan til hjælp ved udførelsen af Badminton Fyns arbejde antage nødvendig lønnet medhjælp.
c. Regnskab og revision.
Regnskabsåret er tiden 1. september til 31. august.
Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges af repræsentantskabet blandt medlemmer af de under BADMINTON FYN stående klubber. Valget finder sted for 2år, således at en revisor afgår hvert år. Første gang trækkes lod om, hvem der skal afgå.
Revisorerne skal, når de vælges, være fyldt 18 år.
Kassereren skal på forlangende udlevere regnskabsmateriale (bøger, bilag m.v.) samt forevise Badminton Fyn's kontante kassebeholdning til formanden og Badminton Fyn's revisorer.
Badminton Fyn' 's midler skal - bortset fra en kassebeholdning, der normalt ikke må overstige 500 kr. - anbringes i værdipapirer, bank eller sparekasse eller postgirokonto, fra hvilke konti beløbene kan hæves efter bestemmelse fastsat af den samlede bestyrelse.
d. Forretningsorden, møder m.v.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, hvori der træffes bestemmelse bl.a. om, hvornår møder skal holdes op på hvis initiativ, og om hvilke fortegnelser og bøger samt oversigter, der bør føres i forbindelse med bestyrelsens virksomhed.
Referater lægges ud på kredsens hjemmeside.

§ 18 Badminton Fyn
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for afvikling af alle kredsens opgaver jf. §7.
Opgaverne udliciteres af bestyrelsen som ad hoc opgaver til interesserede fynske klubber med ansvar overfor kredsens bestyrelse. 

§ 19 Hæderstegn 
Alle aktive bestyrelsesmedlemmer har ret til at overvære alle arrangementer i Badminton Fyn regi uden vederlag.
Æres- og hæderstegn udformes og uddeles efter bestyrelsen nærmere bestemmelser.

§ 20 Klubskifte m.v.
Der henvises til holdturnerings reglementets § 5.

§ 21 Fortabelse af medlemsret på grund af restance.
Ingen klub kan være i restance med betaling af kontingent til BADMINTON DANMARK udover 3 måneder.
Såfremt kontingentet, trods påkrav, ikke betales inden nævnte restancetids udløb, fortaber vedkommende klub hele sin medlemsret og skal ved bestyrelsens foranstaltning - uanset bestemmelserne i § 22 - slettes som medlem.
Genoptagelse af den således slettede klub kan derefter kun finde sted, når dens gæld er betalt, og Badminton Fyns bestyrelse i øvrigt kan godkende genoptagelse.

§ 22 Eksklusioner.
Bestemmelse om udelukkelse af klubmedlemmer træffes normalt af vedkommende klub, men såvel BD's og Badminton Fyn's bestyrelse kan dog forlange udelukkelse af klubmedlemmer foretaget af vedkommende klub, jfr. i øvrigt § 12.
Alle udelukkelser efter klubbernes egne bestemmelser indberettes straks til Badminton Fyn med angivelse af grunden og om fornødent sagsfremstilling.
Badminton Fyn's bestyrelse kan ekskludere et medlem (klub), når medlemmet ikke overholder lovene eller amatørreglerne, eller når dets forhold efter bestyrelsens skøn giver anledning dertil.
Den ekskluderede klub kan forlange sin eksklusion behandlet og prøvet på førstkommende repræsentantskabsmøde, når skriftlig anmodning herom er Badminton Fyn's bestyrelse i hænde senest 3 uger før det pågældende repræsentantskabsmøde. Eksklusionssagen skal da optages som særligt punkt på repræsentantskabsmødets dagsorden. Til det pågældende repræsentantskabsmøde har den ekskluderede klub ret til at sende en repræsentant, der har ret til at tale på sin klubs vegne under sagens behandling, men som ikke har stemmeret.
Badminton Fyn's kendelse om udelukkelse af klubber og klubmedlemmer kan gennem Badminton Fyn indankes BD's forretningsudvalg. Kravet om indankning sendes da i 3 eksemplarer til Badminton Fyn's bestyrelse, som fremsender sagen til BD med alle oplysninger.
Forretningsudvalgets afgørelse kan inden 14 dage efter, at den er meddelt vedkommende ad den særlige fremsendelsesvej, jfr. § 5, indankes for BD's amatør- og ordensudvalg.
Et ekskluderet medlem (klub) kan kun genoptages, når det vedtages på det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor sagen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Forslag om eventuel genoptagelse skal for at kunne behandles være stillet så betids, at det kan nå at blive optaget på repræsentantskabets dagsorden.

§ 23 Bekendtgørelse om retsvirkning af slettelser og eksklusioner.
Ved Badminton Fyn's bestyrelses foranstaltning gives der alle Badminton Fyn's klubber meddelelse om alle foretagne slettelser og eksklusioner, der e romhandlet i § 21 og § 22. Intet klubmedlem, der er udelukket af en klub under DIF på grund af restance, kan optages som medlem af en under Badminton Fyn hørende klub, før end den pågældende restance er betalt.
Klubmedlemmer, der af foranstående eller andre grunde er udelukket af en under Badminton Fyn stående klub, skal ikke kunne fungere som official under nogen form eller kunne optages i en anden under Badminton Fyn hørende klub ej heller kunne deltage i anden klubs administration - forinden restancen er betalt eller den klub, der har foretaget udelukkelsen, giver sit samtykke hertil. Dispensation fra denne bestemmelse kan gives af Badminton Fyn's bestyrelse; dog først efter en karantænetid på mindst 6 måneder fra udelukkelsesdagen at regne.
Enhver spiller eller klub, der spiller med eller mod en udelukket spiller eller klub ved nogen som helst kamp, kan udelukkes efter bestemmelser truffet af henholdsvis vedkommende klub eller Badminton Fyn's bestyrelse.

§ 24 Ændring af lovene og opløsning af Badminton Fyn.
Forslag om nye love for Badminton Fyn og om ændringer af gældende love for Badminton Fyn kan kun vedtages på et repræsentantskabs- møde, på hvilket to trediedele af de mødte og ved fuldmagt repræsenterede medlemmer af repræsentantskabet stemmer for.
Forslag om opløsning af BADMINTON FYN kan kun vedtages på et repræsentantskabsmøde, på hvilket mindst to tredjedel af medlemmerne (klubberne) er repræsenteret ved personligt fremmøde eller ved gyldig fuldmagt,og såfremt to tredjedele af samtlige stemmeberettigede mødedeltagere stemmer for. Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til stede ved mødet, indkaldes ekstraordinært (nyt) repræsentantskabsmøde, som da er beslutningsdygtigt ved almindelig stemmeflerhed og uanset antallet af stemmeberettigede deltagere.
Såfremt der træffes beslutning om Badminton Fyns opløsning, skal det pågældende repræsentantskabsmøde træffe bestemmelse om anvendelse af Badminton Fyn's eventuelle formue, som dog kun kan anvendes til fordel for dansk idræt, især dansk badminton.

§ 25 Lovfortolkninger.
Tvivlsspørgsmål angående fortolkning af love afgøres af Badminton Fyn's bestyrelse.
Vedtaget til afløsning af hidtil gældende love for Badminton Fyn på det ordinære repræsentantskabsmøde den 25. marts 1986. 
Jens Stilling, formand 
Poul Bent Nielsen, næstformand
Ernst Heesche, kasserer
Lars Jørgen Andersen, SSU
Peter Hindse, USU-formand
Flemming Terkildsen, holdturneringsleder
Jytte Mathome, sekretær
_______________________________________________________________________
*Lovenes § 19 er rettet den 15. april 1997
a. Emblemet tildeles ethvert bestyrelses- og udvalgsmedlem ved indtræden i henholdsvis bestyrelse og udvalg. 
Alle aktive bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer har ret til at overvære alle arrangementer i FBK's regi uden vederlag.
b. Æres- og hæderstegn udformes og uddeles efter bestyrelsen nærmere bestemmelser.

a.Optagelse og indmeldelse.
Som medlem af FBK kan optages enhver badminton spillende klub, forudsat klubbens love kan godkendes af FBK's bestyrelse. Kredsens bestyrelse afgør alene, om optagelse kan finde sted.

b. Indmeldelse.
Enhver klub, der ønsker optagelse, må indsende skriftlig begæring herom til kredsbestyrelsen. Begæringen skal være bilagt 3 eksemplarer af klubbens love; oplysning om formandens navn, nøjagtige postadresse samt eventuelt telefonnummer og oplyse om antallet af medlemmer. Indmeldelse kan ske på et hvilket som helst tidspunkt af året, men regnes fra begyndelsen af det kalenderår, i hvilket indmeldelsen finder sted.

Angående kontingentbetaling se § 6.

c. Udmeldelse.
En klubs udmeldelse af FBK skal ske med minimum 3 måneders varsel til 30. juni. Klubben betaler fuldt kontingent for den sæson (1. juli-30.juni), som udmeldelsen foregår i.

Sker udmeldelsen efter 1. april skal klubben betale kontingent for hele den efterfølgende sæson.

Andre økonomiske mellemværende mellem den udtrædende klub og FBK skal ligeledes være afviklet inden udmeldelsen er gyldig.

*FBKr (Fyns Badminton Kreds) og DBF er ændret til Badminton Fyn og Badminton Danmark den 9. april 2013
Lovenes paragraffer 16, 17 & 18, er blevet ændret på repræsentantskabsmødet 14. april 2015.
Alle udvalg er nedlagt, hvorefter opgaverne løses som ad hoc opgaver, af forskellige fynske klubber.


Badminton Fyn
Degnevangen 8
DK-5762 V. Skerninge
Bank: 9227 4584402569

21 72 09 55
Privatlivspolitik

Følg Badminton Danmark